منبع:   اینستاگرام الناز شاکردونست :باتاخیر همیشگی پرواز بعد از

سفریک روزه به اصفهان به اتفاق همکاران خوبم

حسام نواب صفوی شهرام زمانی وعلـــــــــی ضیاء