به افتخار همه بچه هاى تیم ملى والیبال #

استادیوم آزادى # همراه امیرعلى دانایى و على ضیاء