اصلاح میکنم هم دلم را هم صورتم را
کنارت مینشینم از غصه هایم میگویم و تو میگوی
این ماه همه چیز حل میشود
به خدای تو اعتماد دارم