برنامه ی بسیار خوبی بود

امروز جناب ضیا گفتن که قصد بازیگری ندارن

وشایعه ی بیش نبوده این جریانات

وگفتن میخوان به طور جدی به حوزه ی اجرا تمرکز کنن...

به امید موفقیت هرچه بیشترشون