سلام به همه جیگریای خودم من برگشتمیه عمل کوچیک دیگه داشتمشکر خدا دیگه خوب شدماز دوباره شروع میکنم