درسته که بى جاییم اما هم دلیم و به

عشق شما از سختیها میگذریم نبش جنت آباد قرار هممون.

instagram mohammadnazery