متن پست:

زیر باران قدم زدن را تمدید میکنم بدون هیچ مذاکره ای با قدرت های جهان من قدرتمند تر از چشم های تو در جهان ندیده ام و هر وقت روی جز تو حساب کرده ام شکست خورده ام زیر باران قدم زدن را تمدید میکنم تا جهانم امن تر شود و عاشق تر بمانم زیر باران بی چتر و بارانی دست در دست تو و به اهمیت به جهان که دنیا به تو زیباست