هفده سال بعد از هشت آذر رویایی
هنوز برای من
بازی
ایران - استرالیا
یعنی عقاب
یعنی احمد رضا عابدزاده
قهرمان تو همیشه بهترینی
هرچند خوبی تورا خیلی تاب نیاوردند

Photo: ‎هفده سال بعد از هشت آذر رویایی
هنوز برای من
بازی
ایران - استرالیا
یعنی عقاب
یعنی احمد رضا عابدزاده
قهرمان تو همیشه بهترینی
هرچند خوبی تورا خیلی تاب نیاوردند‎