زمستانی که در موهای من افتاده می کوچد سرم 

را گر بگیری روی تابستان زانویت