سلام به همه جیگریای خودم خوبیناول این که تولد اقا علیرو تبریک میگمدوم اینکه بازم تولد اقا علیرو تولد میگم:D


سوم اینکه عایا چتروم روم بازم راه بندازم یا نه